Existing Member?

King's Big Adventure

Hành trình xin Visa!

VIETNAM | Saturday, 26 Apr 2008 | Views [462] | Comments [2]

Lần thứ nhất đi cùng cô Mai đến tòa Tổng Lãnh Sự Úc ( The Australian Consulate) ngày 27/03/2008.Nhân viên ở đây lạnh lùng vô cảm, an ninh vô cùng nghiêm ngặt.Đến đầu tháng 4 thì được kêu lên nhận kết quả-Refused! Lý do: 1/Cô Mai chưa nộp kịp giấy chứng ... Read more >


About king


Follow Me

Where I've been

Photo Galleries

My trip journals