Existing Member?

Det and Rut in India and Nepal Our travel experience ...

Taking it easy in Bundi

INDIA | Friday, 7 March 2008 | Views [1049] | Comments [3]

We’ve been in Bundi now for almost 6 days. The city has a beautiful palace that, at first sight, reminded me a bit of the Alhambra in Granada; it’s quite a sight! Bundi is not hounded by tourists in the same manner as some of the more famous Rajasthan cities and people don’t constantly beg or try to sell you stuff.

The trip from Udaipur to this small city was the toughest one so far: imagine while laying in your bed that someone is shaking it non-stop during 14 hours! That feeling and the constant honking that I can’t get quite used to made it rather unpleasant. It came as no surprise that the next morning my stomach was not in top shape: diarrhea big time. As I’m not very eager to take antibiotics I decided to walk the alternative route once again: this time Ayurvedic medicine: an ancient system of natural health care that is native to the Indian subcontinent. The first time we heard about it was in an internet café where an English lady spontaneously told me about her explosive visits in the toilet … and that this stuff was really helping her. When talking to the owner of our guesthouse we were offered medical assistance by the owners’ brother who also turned out to be an Ayurvedic doctor. Sarah (our Canadian) travel friend had also been there and had experienced improvements. Therefore I also decided to go there and I must say I’m getting better and better. Anyway, to make a long story short: we decided to take it easy for a couple of days so as to recuperate a bit. We’ve been chilling out in the guesthouse a lot, partly also because of the heat (it gets over 30 degrees here during the day).

As it’s quite hot in the south, we’ve decided to visit a couple of more places in the North: Varanasi, Bodghaya and then go up north to Nepal! Our next destination will be Agra: we’re leaving tomorrow to see India’s jewel of Muslim art: the Taj Mahal! This time we’re taking a train … J

Tags: doctors, hospitals & health

Comments

1

Hoi leaf broerke! Noflik en ek wol ferstandich, eefkes wat rêst! Ik kin my sa ek wol foarstelle dat je sa no en dan wolris wat tiid nedich hawwe om alle yndrukken wat te ferwurkjen!Ik bin bliid dasto wer wat opknapst, liket my net leuk, hieltiid diarree!! En dy busreis? Ik moat d'r net oan tinke, ferskriklik!! At ik ooit nei India gean, wat my geweldich ta liket, dan gean ik wol mei in organisearre reis, ha ha!! Hjir is alles poerbêst, gjin nijs! Dikke tút foar jim, Lara

  Lara Mar 8, 2008 2:44 AM

2

Hoi Detmar,


Do hast wol views, mar net folle comments. Ik sil der feroaring yn bringe.
It probleem allinnich is dat ik gjin nijs ha.
Ik ha hjoed foar 't earst it fjild yn west: in protte ljippen sjoen, mar net ien aai (it earste Fryske is twa dagen lyn fûn). Kommende dagen wurdt it neat: reine, wurk, wurk, reine. Mar justermoarn fielde ik de maitiid doe't ik achter yn de tún oan it wurk wie (opromjen fan de winterske bewizen.
De maitiid (mar ek elk oar seizoen) is fansels in wonder: wy sjogge it wol, kinne der ek ferstannige dingen oer sizze, mar begripe it net echt. Der sit in ûnfoarstelber soad enerzjy en kracht yn de natuer en eins ek wol yn ús. Wat is it doel dêrfan, wêr bringt it ús?
Ik bin wat filosofysk, sa let op de jûn.
Ik ferdjipje my op 't heden yn fytsen om 1900 hinne. Stedsjonges en -famkes (yn dit gefal út Ljouwert), dy't op it plattelân toerden. It wienen 100 jier lyn hiele ûndernimmingen. De reizen gongen nei Hearrenfean, Oranjewâld, Olterterp. En no? Wy geane nei Barcelona as wie it in ritsje mei de bus nei Harns. Fier is uteraard in relatyf begryp. Sil fier oait ferdwine? En hoe reizigje minsken oer hûndert jier en wêrhinne? Ynterstellêr? Why not. Mar wat sjogge se dan en wat belibje se? Sil it spannender wêze as in reis nei Sicilië? Ik reizigje no ek nei boppen, 3,30 meter. Ek dat is spannend: dêr wachtet ommers in oare wrâld, dy't wy foar it gemak sliep neame, mar folle mear fan ús wekker lit as útskeakelt. Ik sei al: ik bin wat filosofysk.
Oant oare kear!


Heit
oant oare kear.

  heit Mar 9, 2008 9:37 AM

3

Hoi Lieve Detmar,
Wat een geweldige verhalen!!! Ik heb wel meer gehoord van de verschrikkelijke busritten en als je door India reist moet je het meegemaakt hebben! De trein trouwens ook... Ik hoop dat je wc bezoeken wat minder explosief worden, ik vond liquid surprise iets minder plastisch klinken, misschien was het toen iets minder erg...? Anyway, ik kijk erg uit naar je verhaal over de Taj Mahal, zou ik ook graaaaaag naar toe willen! Neem de Ajurvedische medicijnen vooral mee, en als je de kans krijgt moet je eens een ajurvedische massage proberen! Dat zal daar niet zo duur zijn. Het is heel goedkoop reizen he? De foto's zijn ook geweldig! Het lijkt me wel een enorm contrast met hoe de mensen daar leven. Nou, geniet ervan! Tot snel!
Liefs, Petra

  Petra (Australia) Mar 9, 2008 2:46 PM

Add your comments

(If you have a travel question, get your Answers here)

In order to avoid spam on these blogs, please enter the code you see in the image. Comments identified as spam will be deleted.


 

 

Travel Answers about India

Do you have a travel question? Ask other World Nomads.